SATTA RANI

हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और धेखो
Gali, Disawer, Ghaziabad और Najibabad का May 2021 का पूरा चार्ट
Date DSWR NJBD GZBD GALI Bum Bhole

May 01

40

69

27

May 02

78

00

59

May 03

27

17

86

May 04

65

88

59

59

May 05

09

05

25

26

May 06

08

26

68

31

May 07

36

46

18

95

May 08

02

70

68

82

May 09

54

12

76

76

May 10

30

53

14

81

May 11

87

61

99

12

May 12

39

55

79

66

May 13

49

20

12

16

May 14

20