SATTA RANI

हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और धेखो
Gali, Disawer, Ghaziabad और Najibabad का May 2021 का पूरा चार्ट
Date DSWR NJBD GZBD GALI PUNJAB

May 01

40

69

42

May 02

78

00

59

71

May 03

27

17

86

95

May 04

65

88

59

55

May 05

09

05

25

83

May 06

08

26

68

57

May 07

36

46

18

54

May 08

02

70

68

43