SATTA RANI

हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और धेखो
Gali, Disawer, Ghaziabad और Najibabad का May 2021 का पूरा चार्ट
Date DSWR NJBD GZBD GALI ROYAL KING

May 01

40

69

99

May 02

78

00

59

56

May 03

27

17

86

39

May 04

65

88

59

35

May 05

09

05

25

56

May 06

08

26

68

30

May 07

36

46

18

60

May 08

02

70

68

02

May 09

54

12

76

45

May 10

30

53

14

82

May 11

87

91